Keskkond

Keskkonnapoliitika

Keskkonnaalases tegevuses juhindub Saarioinen Eesti OÜ standardi ISO 14001 nõuetest ning keskkonnalastest õigusaktidest.

Aktiivsus ja ennetamine

Mõistame oma keskkonnaalaseid kohustusi ja tegutseme ettevaatavalt. Oleme teadlikud oma tegevuse mõjust keskkonnale ja tegutseme ennetavalt mõju vähendamiseks. Hoiame ära õnnetuste tekkimise ja keskkonnale tekitatavat kahju.

Järgime säästva arengu põhimõtteid. Õpetame oma töötajaid mõistma keskkonnaalase tegevuse tähtsust ja minimeerima keskkonnakoormust.

Jälgime pidevalt keskkonnaalaste õigusaktide muudatusi ning tegutseme nende ja standardi nõuete kohaselt.

Tõhusus

Tegevuse arendamisel pöörame tähelepanu tõhususele, tõhustame oma tooraine- ja energiakasutust ning transpordikorraldust. Otsime kasutusvõimalusi tootmise käigus tekkivatele kõrvalsaadustele.

Püüame pidevalt parandada oma toodete pakendite taaskasutatavust ja vähendada negatiivset keskkonnamõju.

Vastutus terves tarneahelas

Hoiame oma partnereid teadlikena oma keskkonnaeesmärkidest ja tagame, et partnerid vastavad meie nõuetele. Eelistame partnereid, kes võtavad keskkonnamõju vähendamiseks ka ise vastutuse.

Osaleme keskkonnaprojektides ning teavitame avalikult oma tegevuste ja toodete rolli keskkonnamõjutajatena.

Järjepidev areng

Keskkonnakaitse ja hoolitsemine keskkonnaohutuse eest on meie tegevuse lahutamatu osa. Tegutseme vastutustundlikult ja parandame järjepidevalt oma keskkonnategevust.

Kvaliteedipoliitika

Saarioinen Eesti OÜ tegevuse aluseks on toodete ja teeninduse kõrge kvaliteet, mis peab vastama klientide põhjendatud ootustele ja vajadustele. Kvaliteedijuhtimises juhindub Saarioinen Eesti standardi ISO 9001 nõuetest.

Efektiivne toimimine

Oleme eesmärgiteadlikud ja orienteeritud tulemustele. Tegutseme vastutustundlikult ja kasumlikult ning täiustame pidevalt oma tegevust.

Meie ressursside kasutamine on strateegiliselt ja majanduslikult läbi mõeldud ning nii tuum- kui ka olulised kõrvalprotsessid on ohjatud.

Tugev meeskond

Meil töötavad ühiseid väärtusi kandvad motiveeritud ja pädevad inimesed, kes teevad oma tööd pühendunult.

Investeerime personali kompetentsuse arendamisse. Tarbijate vajaduste ja klientide äritegevuse mõistmine ning toiduvalmistamisoskus on meie tegevuse nurgakivid. Kvaliteet on kõigi töötajate ühine teema ja see luuakse koostöö kaudu.

Hea maitse – maitsvad ja ohutud tooted

Kvaliteetsed ohutud toorained ja tervikuna kontrollitud protsessid on meie tooteohutuse aluseks. Meie koostööpartneriteks on usaldusväärsed tarnijad.

Valmistame maitsvaid ja ohutuid tooteid tarbijate erinevatele vajadustele ja söömisolukordadele, mis toetavad meie klientide äritegevust. Kvaliteetsed ohutud toorained ja kontrollitud protsessid on meie tooteohutuse aluseks. Teeme koostööd usaldusväärsete tarnijatega ja eelistame tarnijaid, kes täidavad oma ettevõtte sotsiaalseid.

Läbipaistvus ja usaldusväärsus

Oleme usaldusväärne oma kaubanduspartneritele. Tegutseme kõikides oma äritegevuse valdkondades eetiliselt, ökonoomselt ja keskkonna aspektist jätkusuutlikul viisil. Meie tegevus on läbipaistev ja anname oma toodete ja tegevusviiside kohta usaldusväärset ja tõest teavet. Tegutseme kokkulepitud viisil ja peame lubadustest kinni.

Toiduohutusepoliitika

Toiduohutusalases tegevuses juhindub Saarioinen Eesti OÜ standardi FSSC22000  nõuetest ja antud valdkonna osas kehtestatud õigusaktidest.

Ohutud, jälgitavad toorained ja pakkematerjalid

Toorainetele ja pakkematerjalidele on kehtestatud riskide hindamisest ja õigusaktidest tulenevad kvaliteedinõuded. Tarnime tooraineid ja pakkematerjale ainult usaldusväärsetelt tarnijatelt, kes suudavad meie nõudmisi täita.

Ohutult valmistatud tooted ja kontrollitud tootmisprotsess 

Ohutute toodete valmistamiseks on meil jagatud tootmisruumid erinevateks hügieenitsoonideks, et vältida toodete ristsaastumist. Ettevõttes on kehtestatud üldised hügieenireeglid, mida iga töötaja peab täitma, lisaks on iga hügieenitsooni kohta omad täiendavad hügieenireeglid.

Vähendame riske, töötades välja üksikasjalikud toote valmistamise juhised ja tootmise kontrolli juhised.

Usaldusväärne enesekontroll

Erialase ettevalmistusega töötajad, ajakohased juhised ja juhiste järgimine tagavad Saarioineni toodete tooteohutuse.

Kvaliteetsed tooted

Kvaliteetsete toodete aluseks on hea tooraine, kontrollitud tootmisprotsess ha usaldusväärne enesekontroll. Meie tooteinformatsioon on avalik ja usaldusväärne, kuid retseptide saladusi hoidev. Austame klientidele antud lubadusi ja kokkulepitud nõudeid toodete kohta.

Läbipaistev tegevus

Oleme koostanud oma põhimõtted erinevates toiduohutuse valdkondades, edastame kehtivad põhimõtted töötajatele ja vajadusel klientidele. Vastame avameelselt ja ausalt toiduohutuse kohta esitatud küsimustele.

Pidev areng

Jälgime uusimat teadusinfot ja riiklikes õigusaktides tehtud muudatusi. Arendame oma tegevust neist andmetest lähtudes.